Regulamin konkursu

UWAGA: Konkurs zakończony.
Regulamin konkursu GAGFIN


A.    Postanowienia ogólne.
1.    Konkurs GAGFIN (zwany dalej konkursem) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez CENNA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Mściwoja 9/10a (zwaną dalej organizatorem). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.
2.    Fundatorem nagród jest 24EasyAudit.
3.    W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne oprócz:
a)    Pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,
b)    Innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c)    Osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

B.    Czas trwania Konkursu

1.    Konkurs jest organizowany przez Organizatora od dnia 9 lutego 2013 r. od godz. 8:00 do 17 lutego 2013 r. do godz. 24:00 na stronie internetowej http://gagfin.pl (dalej: Czas trwania Konkursu).

C.    Komisja Konkursowa
1.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 przedstawiciele Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D.    Nagrody
1.    W konkursie przewidziana jest następująca nagroda:
a)    Promocyjny 60 dniowy wielokrotny darmowy dostęp do 3 dowolnie wybranych usług (modułów) dostarczanych on-line przez system 24EasyAudit, który wykonuje lub niezależnie sprawdza trudne kalkulacje księgowe. Zestawienie wszystkich usług online dostępnych w serwisie 24EasyAudit znajduje się na stronie https://24easyaudit.pl/pages/prices/.
2.    Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.
3.    Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu.
4.    Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

E.    Przebieg konkursu
1.    W dniu 8 lutego 2013 r. na stronie http://gagfin.pl i w aplikacji konkursowej na http://www.facebook.com/gagfin opublikowany zostanie Konkurs. W Dniu rozpoczęcia Konkursu, Organizator opublikuje na stronie internetowej http://www.gagfin.pl/blog/character/id/8/ oraz w aplikacji konkursowej na www.facebook.com/gagfin pytanie konkursowe.
2.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zarejestrowanie się na stronie http://gagfin.pl, którym będzie wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera GAGFIN, oraz udzielenie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe opublikowane na stronie http://gagfin.pl i w aplikacji konkursowej na http://www.facebook.com/gagfin . Odpowiedź powinna zostać przesłana w sposób następujący: odpowiedź zostanie umieszczona na podstronie http://www.gagfin.pl/blog/character/id/8/ w formie komentarza pod tekstem przez Uczestnika, pod pytaniem konkursowym, za pomocą funkcjonalności Komentarze lub w analogiczny sposób w aplikacji konkursowej na www.facebook.com/gagfin.
3.    Przesłanie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, zgodnie z pkt. E 2 Regulaminu oznacza przystąpienie do Konkursu raz akceptację jego warunków (dalej: Zgłoszenie)
4.    Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych Zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze laureata.
5.    Laureat wyłoniony w trybie, o którym mowa w pkt. 5 powyżej o po spełnieniu przesłanek, o których mowa, poniżej otrzyma Nagrodę wskazaną w pkt. D.1 Regulaminu.
6.    Laureat Konkursu przenosi na Organizatora nieograniczone majątkowe prawa autorskie do udzielonej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe na wszystkich polach eksploatacji, w tym w zakresie jej utrwalenia, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia, wystawienia, wyświetlania, najmu, dzierżawy, udzielania licencji na wykorzystanie, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadania utworu (odpowiedzi na pytanie konkursowe) nadawanego przez inną organizację radiową, telewizyjną albo korzystającą z innych elektronicznych środków przekazu, łączenie z innymi utworami, modyfikowanie oraz wykonywanie utworów zależnych.

F.    Odbiór Nagrody.
1.    O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie poinformowany mailowo (Organizator prześle taką informację na adres e-mail, podany podczas rejestracji na portalu gagfin.pl)
2.    Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego Laureata Organizator będzie czekać 3 dni od momentu przesłania Laureatowi wiadomości mailowej.
3.    Jeżeli odpowiedzi, o  której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony Laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę, z listy rezerwowej.
4.    Odebranie Nagrody jest możliwe w terminie 30 dni od momentu przesłania Laureatowi wiadomości mailowej, o której mowa w pkt. F 1. Po tym terminie możliwość odebrania Nagrody wygasa.
5.    Warunkiem skorzystania z nagrody będzie zarejestrowanie się jako użytkownik systemu 24EasyAudit, przy czym podczas rejestracji na stronie https://24easyaudit.pl/register/ Laureat będzie zobowiązany do podania tego samego adresu e-mail, który został podany podczas rejestracji na portalu gagfin.pl
6.    Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
7.    Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 200r.) przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

G.    Postanowienia końcowe
1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureat Konkursu spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania daty urodzenia, czy numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa d Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń wobec Organizatora.
2.    Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureata Konkursu, wydania nagrody, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywanie reklamacji Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3.    Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator - CENNA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Mściwoja 9/10a. uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich poprawiania i usunięcia.
4.    W celu odebrania nagrody, Laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji Konkursu przez Administratora. Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu laureatowi.
5.    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a)    Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b)    Nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem lub brakiem rejestracji w systemie 24EasyAudit.
7.    Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów usług internetowych a szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
8.    Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy włącznie do Komisji Konkursowej.
9.    Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej http.gagfin.pl oraz do wglądu w siedzibie organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
10.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, po uprzednim powiadomieniu zarejestrowanych Uczestników.

24iValue

24iValue

Ten system
zrobi za ciebie
rachunek przepływów
pieniężnych!