Regulamin GAGfin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zakres i zasady korzystania z bezpłatnego dostępu do treści prezentowanych przez spółkę CENNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (dalej zwana \"Administratorem\") za pośrednictwem bloga w formie serwisu internetowego prowadzonego pod domenami o nazwach: gagfin.pl lub gagfin.com (dalej zwanego \"Serwisem\").

2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w sposób nieodpłatny oraz w formie umożliwiającej w każdym czasie jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Przed przystąpieniem do korzystania z materiałów udostępnianych przez Serwis Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do późniejszego przestrzegania jego postanowień.

4. Użytkownicy oraz osoby odwiedzające stronę internetową Serwisu przyjmują do wiadomości i akceptują, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu i jego Administratora treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także treści zawierających wirusy lub mogących spowodować zakłócenie działania lub uszkodzenie systemów informatycznych.

§ 2. DEFINICJE
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
Administrator - CENNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Mściwoja 9/10a, kod: 81-396,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział KRS pod numerem KRS 0000374266, posiadająca NIP: 5862262918 oraz REGON: 221152842, o kapitale zakładowym 5.000 złotych.  
Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.
Serwis - strona internetowa (wraz z podstronami), której operatorem i właścicielem jest Administrator, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Zasobów dostępnych pod adresem internetowym http://gagfin.pl lub http://gagfin.com.
Urządzenie - komputer osobisty lub inne urządzenie z dostępem do Internetu oraz odpowiednim oprogramowaniem, wyszczególnionym w § 3 Regulaminu, które umożliwia wyświetlanie treści zamieszczonych w Serwisie.
Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Zasoby - wszelkie materiały i treści udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności rysunki i komiksy humorystyczne, które stanowią utwory chronione przepisami prawa autorskiego. 

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I WYMAGANIA TECHNICZNE
1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie przez Użytkownika z Urządzenia spełniającego minimalne wymagania techniczne przeglądarek internetowych najczęściej występujących na rynku, w wersjach najbardziej aktualnych. Ponadto niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika indywidualnego, aktywnego konta poczty elektronicznej (email) w przypadku, gdy na stronie głównej Serwisu Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie na swój adres email poczty elektronicznej materiałów o charakterze informacyjnym i reklamowym związanych z aktualną działalnością Administratora i podmiotów z nim powiązanych (dalej zwanych: \"Newsletterem\")
2. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie Urządzenia wraz z koniecznym oprogramowaniem i kontem poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1.
3. Wszelkie koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Serwisu ponosi Użytkownik według stawek obowiązujących u dostawców, z których usług korzysta.
4. W trakcie korzystania z Serwisu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies.
5. Administrator zapewni dostęp do Serwisu w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:
a) ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik,
b) awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie serwerów, łączy internetowych, ataki hakerów).
6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania nowych Zasobów lub przeprowadzania napraw i konserwacji. 

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Administrator nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności.
2. Zasoby udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Administrator uznaje za rzetelne i sprawdzone. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności przydatność Zasobów dla określonych działań Użytkownika Serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem Zasobów udostępnianych na stronach Serwisu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem Zasobów udostępnianych na stronach Serwisu lub dystrybuowanych w ramach Newslettera.
3. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. W takim przypadku odpowiedzialność Użytkownika wobec osób trzecich regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
c) szkody będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.),
d) następstwa podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji na subskrybenta Newslettera,
e) nieprzestrzeganie przez Użytkownika warunków Regulaminu.

§ 5. ZASADY ZWIĄZANE Z NEWSLETTEREM ADMINISTRATORA
1. skreślony.
2. skreślony. 

§ 6. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
1. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2002 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926).
2. Poprzez wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera, Administrator uzyskuje prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika (adres email) w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newslettera drogą elektroniczną. W tym celu Administrator może powierzyć przetwarzanie danych także innym uprawnionym podmiotom, które będą realizowały subskrypcję Newslettera.
3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.
4. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania w każdym czasie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

§ 7. ZAKRES I CZAS OBOWIĄZYWANIA LICENCJI NA KORZYSTANIE Z ZASOBÓW SERWISU

1. Licencja udzielana Użytkownikowi na korzystanie z Zasobów Serwisu jest niewyłączna i nieprzenaszalna, jednakże Administrator zezwala Użytkownikowi na zapisywanie Zasobów na Urządzeniu Użytkownika lub na przesyłanie Zasobów do innych osób (np. współpracownicy, znajomi, rodzina), o ile takie działania nie mają znamion działania komercyjnego, a zapisywane lub przesyłane dalej Zasoby nie będą przez Użytkownika modyfikowane.
2. Korzystanie z Zasobów w Serwisu, w tym w szczególności z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw autorskich do tych Zasobów.
3. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, wprowadzania zmian ulepszeń w Zasobach Serwisu, a także podejmowania prób usunięcia, obejścia bądź przełamania zabezpieczeń Serwisu przed nieautoryzowanym dostępem.
4. Jakiekolwiek inne niż określone w niniejszym paragrafie korzystanie z Zasobów udostępnianych na stronach Serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Administratora (lub podmiotów, których Zasoby - na podstawie współpracy z Administratorem są udostępniane na stronach Serwisu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. 

§ 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Serwis, w tym zamieszczone na nim znaki graficzne oraz słowna nazwa Serwisu, a także wszelkie Zasoby udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu, rozwiązania graficzne Serwisu oraz przyjęte w nim inne rozwiązania podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211) w tym mających bezpośrednie zastosowanie przepisach prawa międzynarodowego.
2. Zabrania się bez zgody Administratora wykorzystywania dla celów komercyjnych Zasobów uzyskanych z Serwisu, w tym w szczególności utworów takich jak rysunki, ilustracje, filmy i fotografie. 

§ 9. ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH
1. Aby zgłosić naruszenie przez Administratora praw autorskich do Zasobów Użytkownik lub inna osoba zamierzająca dokonać takiego zgłoszenia zobowiązana jest wysłać wiadomość elektroniczną spełniającą następujące wymagania:
a) Elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa autorskiego wyłącznego, które mogło zostać naruszone przez Zasoby prezentowane na stronach Serwisu.
b) Precyzyjne określenie, który z udostępnianych Zasobów rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem czynności naruszających prawa autorskie i z tego powodu powinien być usunięty lub do którego dostęp powinien być zablokowany. Zapewnienie adresów URL w treści wiadomości e-mail będzie najlepszym sposobem, aby pomóc Administratorowi niezwłocznie zlokalizować taki składnik Zasobów.
c) Informacje, które umożliwią Administratorowi skontaktowanie się ze stroną wnoszącą zgłaszającą naruszenie praw autorskich, takie jak jej adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
d) Oświadczenie, że strona zgłaszająca naruszenie praw autorskich postępuje w dobrej wierze i że jest pewna, że Administrator nie jest uprawniony przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przez prawo do korzystania z danego składnika Zasobów.
e) Oświadczenie, że informacje w zgłoszeniu naruszenia praw autorskich są dokładne i prawdziwe oraz, że strona osoba dokonująca zgłoszenia jest upoważniona do takiego działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które mogły zostać naruszone.
2. Elektroniczne zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 należy wysłać do Administratora na adres email copyrights@gagfin.com. 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. We wszelkich relacjach pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem stosowany jest język polski.
2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z korzystaniem z Serwisu i jego Zasobów jest prawo polskie.
3. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z korzystaniem z Serwisu i jego Zasobów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument.
4. Administrator ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
5. W przypadku Użytkowników subskrybujących Newsletter zmieniona lub nowa treść Regulaminu lub odnośnik do strony www zawierającej nowy Regulamin lub wprowadzane zmiany, zostaną im przesłane na wskazany Administratorowi podczas rejestracji subskrypcji adres poczty elektronicznej.
6. Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Zasobów Serwisu podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

Ta wersja regulaminu obowiązuje od dnia 31.05.2013 r. 

Zmiany w Regulaminie : 31.05.2013 r. usunięto zapisy dotyczące subskrypcji newslettera, który był dostępny w wersji regulaminu z 11.11.2012 r.

24iValue

24iValue

Ten system
zrobi za ciebie
rachunek przepływów
pieniężnych!